Home / Oferta SIG / Dotacje i pożyczki / Konkurs PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Konkurs PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Szanowni Państwo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

Wsparcie na realizację projektów złożonych w ramach tego konkursu będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.). Konkurs zostanie skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MSP.

W ramach działania 4.4 PO IG przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie projektów inwestycyjnych w wysokiej fazie przygotowania realizacyjnego, czyli wykonalnych pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Wykonalność projektu będzie weryfikowana na podstawie załączonych do wniosku o dofinansowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji (licencji, pozwoleń oraz decyzji, w tym również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kompletu dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko, jeśli taka ocena jest wymagana, a także pozwolenia na budowę).

Ponieważ nie ma jeszcze ogłoszonego konkursu i wytycznych konkursowych poniżej przedstawiam załozenia poprzedniego konkursu w ramach działania 4.4

Wnioskodawcą mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typy projektów przewidzianych do dofinansowania:

Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych, stosowanych nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%, rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania), zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze oraz projekty wprowadzające zmiany o charakterze organizacyjnym lub marketingowym, mogą one natomiast stanowić komponent projektu inwestycyjnego.

Warunki wsparcia:

  • 40% – 70% wartości wydatków kwalifikowanych (zgodnie z mapą pomocy regionalnej),
  • minimalna wartość projektu: 8 mln PLN,
  • maksymalna wartość projektu: 160 mln PLN.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:

1.Pokrycie kosztu przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że:
a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu;
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu,określonej na dzień nabycia;
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu, jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
2.Pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli pod warunkiem, że:
a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu;
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia;
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;
d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego wsparciem;
3.Pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3.
4.Cenę nabycia robót i materiałów budowlanych.
5.Pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie;
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG) ani odwrotnie;
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie, i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji.
6.Raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu.
7.Raty spłat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt 6, lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
8.Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu.
9.Cenę zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy.
10.Zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-9, w tym wydatki na:
a) zatrudnienie wykładowców;
b) podróże wykładowców i uczestników szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie;
c) inne wydatki bieżące, w tym na materiały bezpośrednio związane z realizacją projektu;
d) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu;
e) usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu;
f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów pośrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do wysokości całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w lit. a-e, przy czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzględnia się tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.