Home / Wokulski Roku / REGULAMIN WYRÓŻNIENIA TYTUŁEM WOKULSKI ROKU 2014

REGULAMIN WYRÓŻNIENIA TYTUŁEM WOKULSKI ROKU 2014

REGULAMIN
WYRÓŻNIENIA TYTUŁEM „WOKULSKI ROKU”
I STATUETKĄ

 Celem wyróżniania/honorowania Tytułem jest nagradzanie i promowanie właścicieli przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesów i dyrektorów osiągających bardzo dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierających działania społeczne i charytatywne. Wyróżnione Tytułem mogą być również osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie i kraju.

Statuetka jest miniaturą rzeźby Stanisława Wokulskiego na dworcu kolejowym w Skierniewicach. Fundatorem statuetki jest Prezydent m. Skierniewice.

§ 1

 1. Wnioski o uhonorowanie kandydata Tytułem „Wokulski Roku” i statuetką rozpatruje Kapituła.
 2. Listę uhonorowanych przedstawia Kapituła.
 3. Sekretariat Kapituły prowadzi Skierniewicka Izba Gospodarcza.

§ 2

 1. Kapitułę na wniosek Prezydenta m. Skierniewice i Prezesa SIG powołuje Zarząd Skierniewickiej Izby Gospodarczej.
 2. W skład Kapituły wchodzą osoby posiadające głęboką wiedzę i doświadczenie, są autorytetami w środowisku swojej pracy oraz cieszą się zaufaniem społecznym:
 • przedstawiciele rekomendowani przez SIG – trzy osoby.
 •  przedstawiciele rekomendowani przez Prezydenta m. Skierniewice – dwie osoby.
 1. Osoba biorąca udział w konkursie nie może być jednocześnie członkiem Kapituły.

§ 3

Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Sekretarza oraz przyjmuje „Regulamin pracy Kapituły”.

§ 4

 1. Uprawnionymi do składania wniosków o ”Wyróżnienie Tytułem Wokulski Roku” i statuetką są prezydent, burmistrzowie i wójtowie, organizacje około biznesowe i społeczne oraz trzej przedsiębiorcy.
 2. Ankietę wypełnia osoba uprawniona do reprezentowania firmy.

§ 5

 1. Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne.
 2. Działają w sposób ciągły min. 3 lata.
 3. Działalność jest zarejestrowana na terenie Polski.
 4. Nie występują przeterminowane zobowiązania wobec skarbu państwa i partnerów w biznesie.
 5. Biznes charakteryzuje nowoczesność i wysoka jakość produktów.
 6. Siedzibą firmy jest m. Skierniewice oraz północno-wschodni region województwa łódzkiego.

§ 6

Wyróżnienie przyznawane jest w następujących kategoriach:

 1. I kategoria firmy mikro do 9 osób.
 2. II kategoria firmy małe od 10 do 49 osób.
 3. III kategoria firmy średnie i duże pow. 50 osób.
 4. Grupy Producenckie i duże gospodarstwa rolne.

§ 7

 1. Informacje o „Wyróżnieniu” zamieszczane są na stronach internetowych organizatorów.
 2. Wnioski i ankiety udostępniane są na stronach internetowych :
 • Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu
 • SIG: www.sig-skierniewice.com.pl .
 1. Wnioski i ankiety przyjmowane są w Sekretariacie Kapituły do 30 stycznia 2015r., pod adresem: ul. Reymonta18, pok. 210; 96-100 Skierniewice. Wnioski przesłane pocztą powinny być datowane także tą datą.
 2. Wnioski i Ankiety są własnością Kapituły i nie są udostępniane.
 3. Kapituła na posiedzeniu zamkniętym analizuje wnioski wraz z ankietami. W wyniku tej oceny tworzy listę laureatów.
 4. Lista laureatów zostaje podana do wiadomości podczas uroczystości uhonorowania tytułem i wręczania statuetek przez przewodniczącego Kapituły podczas uroczystości związanej z rocznicą nadania praw miejskich Skierniewicom.
 5. Informacja o laureatach organizatorzy zamieszczają na stronach internetowych oraz w prasie.

§ 8

 1. Laureaci mogą publicznie prezentować wyróżnienie i statuetkę.
 2. Laureaci tworzą grono ekspertów rozwoju naszego regionu.

Prezydent                                                                 Zarząd

Miasta Skierniewice                                            Skierniewickiej Izby Gospodarczej