Home / Wokulski Roku / REGULAMIN WYRÓŻNIENIA WOKULSKI ROKU

REGULAMIN WYRÓŻNIENIA WOKULSKI ROKU

REGULAMIN WYRÓŻNIENIA TYTUŁEM ”WOKULSKI ROKU”

Rozdział I
Zasady nadawania tytułu „Wokulski Roku”
§ 1.
1. Wyróżnienie tytułem „Wokulski Roku” ma na celu nagradzanie i promowanie właścicieli przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, osiągających bardzo dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierających działania społeczne i charytatywne.
2. Wyróżnione Tytułem mogą być osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie i kraju.

Rozdział II
Kapituła tytułu „Wokulski Roku”
§ 2.
1. Wnioski o uhonorowanie tytułem „Wokulski Roku” rozpatruje Kapituła.
2. Kapitułę na wniosek Prezydenta Miasta Skierniewice i Prezesa SIG powołuje Zarząd Skierniewickiej Izby Gospodarczej.
3. W skład Kapituły wchodzą osoby posiadające wiedzę i doświadczenie i będące autorytetami w środowisku swojej pracy oraz cieszące się zaufaniem społecznym:
1) przedstawiciele rekomendowani przez SIG – trzy osoby;
2) przedstawiciele rekomendowani przez Prezydenta Miasta Skierniewice – trzy osoby.
4. Osoba biorąca udział w konkursie nie może być jednocześnie członkiem Kapituły.
5. Sekretariat Kapituły prowadzi Skierniewicka Izba Gospodarcza.

§ 3. Kapituła działa w oparciu o „Regulamin Pracy Kapituły”, który przyjmuje na pierwszym posiedzeniu. Wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

Rozdział III
Tryb zgłaszania kandydatów do tytułu „Wokulski Roku”
§ 4.
1. Uprawnionymi do składania wniosków o wyróżnienie tytułem „Wokulski Roku” są: prezydent, burmistrzowie i wójtowie, organizacje około biznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców,  zgłaszających jedną kandydaturę.
2. Ankietę wypełnia osoba uprawniona do reprezentowania firmy.

§ 5.
1. Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych,
spełniający następujące warunki:
1) osiągający dobre wyniki ekonomiczne;
2) przestrzegający zasad wtyki prowadzenia biznesu;
3) wspierający działania społeczne i charytatywne;
4) działający w sposób ciągły min. 3 lata.;
5) Ich działalność jest zarejestrowana na terenie Polski;
6) nie występują przeterminowane zobowiązania wobec skarbu państwa i partnerów w biznesie;
7) biznes charakteryzuje nowoczesność i wysoka jakość produktów;
8) siedzibą firmy jest Miasto Skierniewice lub północno-wschodni region województwa łódzkiego.

2. Wyróżnienie przyznawane jest w następujących kategoriach:
1) I – kategoria firmy mikro do 9 osób.
2) II – kategoria firmy małe od 10 do 49 osób.
3) III – kategoria firmy średnie i duże pow. 50 osób.
4) IV – Grupy Producenckie i duże gospodarstwa rolne.

§ 6.
1. Wnioski udostępniane są na stronach internetowych Urzędu Miasta Skierniewice www. skierniewice.eu oraz Skierniewickiej Izby Gospodarczej www.sig-skierniewice.com.pl.
2. Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Kapituły ul. Rybickiego 8 pok.409  96-100 Skierniewice, do 31 stycznia każdego roku za rok ubiegły.
3. Wnioski i ankiety są własnością Kapituły i nie są udostępniane.
4. Kapituła na posiedzeniu zamkniętym analizuje wnioski wraz. W wyniku tej oceny tworzy listę laureatów.
5. Lista laureatów zostaje podana do wiadomości podczas uroczystości uhonorowania tytułem.

Prezydent                                                                                                                   Zarząd
Miasta Skierniewice                                                                          Skierniewickiej Izby Gospodarczej