Home / Aktualności / XXXI Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków SIG

XXXI Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków SIG

                                     

 

  

 

 

Członkowie  SIG

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 13.05.2021r. zwołuję XXXI Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie

Członków Skierniewickiej Izby Gospodarczej na dzień 10 czerwca 2022r. o godz. 16:00 i  w drugim terminie o godz.16:30

w Klubie Drugi Dom, ul. Mickiewicza 11  w Skierniewicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu obrad.
 4. Wybór:

– Komisji Uchwał i Wniosków.

 1. Sprawozdanie z działalności Izby.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Sprawozdanie Sądu Rozjemczego.
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał.
 7. Zamknięcie XXXI Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków SIG.

Jednocześnie informuję, że protokoły z poprzednich Walnych Zgromadzeń i pozostałe materiały dotyczące obrad oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok,  są do wglądu w biurze Izby.

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich przed  zebraniem.

W przypadku braku możliwości przybycia osobiście, można wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy dostarczyć na piśmie przed rozpoczęciem zebrania.

Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na spotkanie przy grillu, na terenie Klubu Drugi Dom. Na grillowym spotkaniu mile widziane również osoby współpracujące.  Zapowiadane wcześniej spotkanie w Strobowie nie doszło do skutku z przyczyn od nas niezależnych. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności,  najpóźniej do 6  czerwca 2022r.

 

 

                                                                                                            Prezes

                                                                                     Skierniewickiej Izby Gospodarczej

                                                                                                    Jolanta Juraś