Home / Historia

Historia

Izba Gospodarcza Województwa Skierniewickiego powstała 26 listopada 1991 roku. O powołanie samorządu gospodarczego wnioskowały 52 podmioty z terenu ówczesnego województwa skierniewickiego. W 1999 roku wraz z reformą administracyjną Izba zmieniła nazwę na Regionalną Izbę Gospodarczą w Skierniewicach. Nazwa organizacji zmieniła się jeszcze raz30 sierpnia 2005 roku stała się Skierniewicką Izbą Gospodarczą.

W swojej ponad 20-letniej historii Skierniewicka Izba Gospodarcza dwukrotnie prowadziła punkt bezpłatnych usług doradczo-konsultacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2003-2006 funkcjonował Punkt Konsultacyjno–Doradczy PARP, który świadczył usługi doradcze m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, administracyjno-prawnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej itp.

W roku 2005 Izba uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą  „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”. W ramach programu przedsiębiorcy uzyskali dostęp do wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych. W wyniku realizacji tego projektu Izba otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu biurowo-szkoleniowego.

Ważnym obszarem działalności Izby jest pomoc przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Izba wspiera i promuje rozwój oraz ekspansję rynkową (w tym zagraniczną) przedsiębiorców z terenu regionu skierniewickiego. Członkowie SIG brali  m.in. udział w misjach gospodarczych na Ukrainę, Litwę oraz w imprezach targowych w kraju i zagranicą.

Nawiązywaniu kontaktów oraz poznawaniu kultury i osiągnięć gospodarczych służą również organizowane przez  Izbę i Stowarzyszenie Liberatis cykliczne spotkania pod nazwą „Dni Narodów, Europy i Świata”.

W 2008 roku Izba zainicjowała powstanie Łódzko-Mazowieckiego Klastra Owocowo-Warzywnego. Klaster zrzesza producentów, przetwórców owoców i warzyw oraz producentów maszyn dla ogrodnictwa. Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny swoim zasięgiem obejmuje tereny województwa łódzkiego i mazowieckiego. W roku 2009 Izba została koordynatorem Klastra.                W 2012 roku Izba przyczyniła się do utworzenia kolejnego powiązania kooperacyjnego –  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.  Klaster ma charakter ponadregionalny i swoim zasięgiem obejmuje teren województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W celu promocji przedsiębiorczości oraz wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej, w  październiku 2010 roku Skierniewicka Izba Gospodarcza i Prezydent Miasta Skierniewice podpisali pismo w sprawie corocznego przyznawania Wyróżnienia Tytułem  i statuetką WOKULSKI ROKU. Wyróżnienie przyznawane jest przedstawicielom firm ze Skierniewic oraz północno-wschodniego regionu województwa łódzkiego.

W grudniu 2012 roku Izba została laureatem konkursu Lider Partnerstwa Naturowego w województwie łódzkim. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pt.: „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” i skierowany był do osób prowadzących lub mających w planach prowadzenie działalności gospodarczej na terenach położonych nad rzeką Rawką (NATURA 2000 Dolina Rawki). W projekcie udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania. W powstałym Partnerstwie Izba  pełni rolę koordynatora.

Wydarzeniem mającym szczególne znaczenie dla powiatu i regionu było otwarcie 3 lipca 2013 roku w siedzibie  Skierniewickiej Izby Gospodarczej Regionalnego Punktu Konsultacynego KSU. W ramach podpisanego Porozumienia, zawartego z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Łodzi, przedsiębiorcy z powiatu skierniewickiego mają bezpłatny dostęp do informacji nt. dostępnych programów wsparcia, które są wdrażane na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz możliwości skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (pożyczki, poręczenia, inicjatywa JEREMIE). Możliwość skorzystania z usług informacyjnych oraz doradztwa mają także osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przez lata swojego funkcjonowania Izba stała się ważnym dla miasta, powiatu i regionu partnerem wspierającym rozwój gospodarczy. Izba ma również znaczący wpływ na tworzone koncepcje, plany i strategie rozwoju regionalnego, i to zarówno na poziomie tworzenia lokalnych planów rozwoju jak i strategii rozwoju Województwa Łódzkiego.

Od wielu lat Izba zapewnia także dostęp do szerokiej oferty szkoleniowej. Korzystają z niej zarówno właściciele firm, członkowie zarządów i  pracownicy. Oferowane szkolenia dotyczą tematyki z zakresu zarządzania, finansów, programów unijnych, prawa pracy czy nauki języka obcego .