Home / Tworzenie warunków do rozwoju

Tworzenie warunków do rozwoju

Plany i cele organizacji na najbliższe lata to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców zrzeszonych w Skierniewickiej Izbie Gospodarczej. 20 lat działania, to bezcenne doświadczenie, które pozwala stwierdzić, które z podejmowanych dotychczas inicjatyw winny być kontynuowane, na czym należy się skupić, by nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, więcej – starać się kreować jej wycinek, tak by spełnić nadrzędny cel samorządu gospodarczego – tworzenie przyjaznych warunków i udostępnienie narzędzi do rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze objętym działalnością SIG.

Priorytetem SIG jest przystąpienie do Krajowego Systemu Usług – sieci ośrodków świadczących usługi informacyjne, proinnowacyjne i finansowe wspierające polskich przedsiębiorców.

Izba zamierza mieć zdecydowanie większy udział w procesie opiniowania i konsultacji społecznych projektowanych aktów prawnych, a także podejmować własne inicjatywy oraz wspierać działania innych instytucji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

W planach znajduje się nawiązanie współpracy z łódzkimi i warszawskimi uczelniami technicznymi kształcącymi i prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową w obszarze zainteresowań zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców, oraz lobbowanie na rzecz utworzenia w Skierniewicach Centrum Kształcenia Praktycznego, które pomagałoby – głównie bezrobotnym – w przekwalifikowaniu się do wykonywania pracy w nowym, poszukiwanym przez pracodawców zawodzie.

Kontynuowane będą działania służące promowaniu i wspieraniu przedsiębiorców w zakresie budowania i rozwoju powiązań klastrowych: Łódzko-Mazowieckiego Klastra Owoców i Warzyw, inicjatywy producentów maszyn ogrodniczych oraz klastra firm z branży „odpadowej”.

To, co pozostanie niezmiennie jednym z podstawowych obszarów aktywności skierniewickiego samorządu gospodarczego to organizacja szkoleń, konferencji, seminariów związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej służących podniesieniu poziomu wiedzy i kompetencji zarówno wśród przedsiębiorców jak i zatrudnionych pracowników.

Współpraca międzynarodowa, to w ocenie organizacji kolejny istotny element, o który cały czas należy dbać. W tym celu Izba zamierza kontynuować projekty służące promocji potencjału gospodarczego regionu oraz kreujące dobry wizerunek członków Izby na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wszelkim działaniom SIG przyświeca od lat potrzeba upowszechniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Izba nadal będzie promować najlepszych przedsiębiorców przestrzegających zasad etyki w prowadzeniu biznesu oraz wspierających działania społeczne i charytatywne poprzez coroczne wyróżnienia Wokulskim Roku.